Начало‎ > ‎

GDPR


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ОТНОШЕНИЕ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Уважаеми дами и господа,

Европейският регламент за защита на данните, който влезе в сила на 25 май 2018 г., определя процедурата за обработка на лични данни. Регламента за защита на /личните/ данни, известен като GDPR, означава, че без ваше съгласие няма да можем да се свържем с вас след 25 май 2018 г. с подробности за нашите услуги, оферти и новини.

СОЛДА ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В качеството си на администратор на лични данни по търговските си дейности, и като работодател, СОЛДА ЕООД събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за осъществяването на търговските си ангажименти и предоставянето на коректни услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Така както се доверявате на качеството на предлаганите от нас продукти, така също може да се доверите, че ние обработваме и съхраняваме личните Ви данни отговорно и стриктно спазваме правилата за тяхното съхранение.

Обикновено се свързваме с нашите клиенти когато:

- Обработваме вашите запитвания

- Предоставяме на ценова и техническа информация

- Съобщаваме за нови продукти и услуги

- информираме за промени в продуктите и услугите

- Предоставяме друга информация, свързана с предлаганите от нас продукти и услуги


Кога събираме Ваши данни?

Ние можем да събираме и използваме Ваши лични данни, ако:

- отправяте запитвания за предлаганите от нас продукти и услуги

- осъществявате поръчки и покупки от нас

- посещавате или използвате нашият уеб сайт и канали в социалните мрежи

- комуникирате с екипа на търговския ни офис

- доставяте продукти или услуги за нуждите на СОЛДА ЕООД

- или взаимодействате по друг начин с нас в качеството си на потребител, клиент, партньор, доставчик, (под)доставчик, изпълнител или друго


С какви Ваши лични данни разполагаме?
СОЛДА ЕООД обработва следните лични данни и информация:

- Персонализирани данни за служителите на контрагентите си / клиенти и партньори /: Лично и фамилно име, фирма, държава, бизнес имейл адрес, телефонен номер, факс номер, фирмени банкови сметки: IBAN/SWIFT

- Данни за служителите си: всички законосъобразни данни, необходими за осъществяване на трудовите правоотношения работодател-служител.


Цели и принципи на събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни. За какво използваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се обработват единствено и само от СОЛДА ЕООД, без да бъдат предоставяни на трети лица. Вашите лични данни ще бъдат използвани за:

- създаване и развитие на търговски отношения с клиентите

- установяване на връзка със служебните лица по телефон, по електронен път, за изпращане на кореспонденция касаеща изпълнение на поръчки по доставки на стоки и услуги

- обезпечаване при изпълнение на договори за доставки и услуги

- да ви предостави продуктови презентации, покани за изложения, семинари и събития

- да ви предоставим информация свързана с нашите търговски партньори, услуги, продукти и технологии предоставяни от нас.

- за извършване на плащания

- за гаранционно и извън гаранционно обслужване на продуктите

- за обслужване и отговори на запитвания, молби, оплаквания или предложения

- за изпълнение на изискванията на Закона за счетоводство, ДОПК и на приложимото законодателството

- за обезпечаване на контрола извършван от НАП, МВР и други държавни и общински органи

- предоставяне на информация за клиента за извършените от него запитвания/покупки от компетентен организации

- предоставяне на информация по искане на КЗП във връзка със задълженията предвидени в ЗЗП

- предоставяне на информация на КЗЛД във връзка с задълженията, предвидени за защита на личните данни


За какъв период от време се съхраняват Вашите лични данни?

СОЛДА ЕООД ще съхранява личните данни толкова дълго, колкото е необходимо по отношение на целите, за които те са били събрани или в срок, предвиден от действащото законодателство./ например съгласно данъчното и и счетоводно законодателство – 10 годишен срок за съхранение на счетоводно отчетните документи: фактури, договори, кредитни известия / като той може да надхвърля срока за изпълнение на договорените отношения.

След изтичане на сроковете за съхранение личните данни се изтриват/унищожават (например чрез нарязване, изгаряне или постоянно заличаване от електронните средства, за което се съставя протокол от назначена със заповед на Управителя комисия), освен ако те са необходими за съдебно, административно или изпълнително производство, или при постъпила Ваша жалба, която следва да бъде разгледана от СОЛДА ЕООД. Ако вие сте упражнили правото си да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.СОЛДА ЕООД НЕ събира и обработва специфични категории лични данни ( т. нар. чувствителни лични данни ), а именно:

- данни за деца под 16 години

- данни разкриващи расов или етнически произход

- данни които разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, партии или организации

- генетични и био метрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.


Вашите права

Съгласно Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

- Информираност;

- Достъп до собствените ви данни;

- Коригиране (ако данните са неточни);

- Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);

- Ограничаване на обработването от страна на администратора;

- Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;


Как можете да редактирате Вашите лични данни?

По всяко време можете да поискате от екипа на СОЛДА ЕООД да разгледате, редактирате и изтриете Вашите лични данни. Имате право да откажете вашите данни да бъдат събирани и обработвани. За целта моля изпратете имейл на: personal.dataprotect@solda.bg или се свържете с нашият офис.


Преносимост на вашите лични данни

За дейността на СОЛДА ЕООД защитата на Вашата лична информация е от първостепенна важност. Никога не бихме предоставили за търговски цели или продали Вашите данни. СОЛДА ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Възможно е да споделим Ваши данни само и единствено за следното:

- Публични и държавни органи;

- Консултанти и други – като счетоводители, адвокати, служба по трудова медицина;

- Доставчици на услуги – като програмисти, хостинг компании;

- Бизнес партньори – като компании за куриерски и транспортни услуги;


Сигурност на данните

СОЛДА ЕООД прилага мерки за защита, за да осигури поверителността, сигурността и цялостта на Вашите лични данни. Достъпът до личните данни е ограничен до служителите, които имат право да ги ползват и които са длъжни да съблюдават правилата за конфиденциалност. Ние следим Вашите лични данни да останат в тяхната цялост, да не бъдат изменяни и да не бъдат достъпни за трети лица. Ние изискваме и от своите контрагенти, доставчици на услуги, необходимото обезпечаване на сигурността на Вашите лични данни.


Гарантираме, че Вие можете да посещавате интернет страницата на СОЛДА ЕООД / www.solda.bg / без да е необходимо да предоставяте лични данни, както и че не използваме бисквитки.При въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, моля свържете се с нас.Име и адрес на администратора:

Адрес за кореспонденция:

СОЛДА ЕООД

1505 София

бул. Ситняково 23

Офис сграда, ет.6, офис 603

тел. 02 943 76 22

email: info@solda.bg

Уеб сайт: www.solda.bg

Вписано в ТР под ЕИК 201252091 и с ДДС номер BG201252091Контрол върху нашите дейности, свързани с обработването на лични данни, в България упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bgТази декларация влиза в сила и се прилага от 25.05.2018г.


Какво трябва да направите?

Ако сте съгласни, не се изискват допълнителни действия. Данните ви се съхраняват и автоматично остават актуални.


Ако не сте съгласни, можете да заявите вашето желание на имейл адрес personal.dataprotect@solda.bg


Надяваме се, че ще получим съгласието ви, за да можем да продължим да се свързваме с Вас.


СОЛДА ЕООД