Измервателни уреди

  • Уреди за мониторинг и откриване на течове от подземни метални и неметални тръбопроводни системи – водопроводи, газопроводи, паропроводи: шумоанализиращи системи / логери / за локализация на течове, телеметрични логери с възможност за предаване на информацията по GSM канал чрез SMS, дигитални корелатори, апаратура за електроакустично локализиране на течовете
  • Ултразвукови преносими и стационарни разходомери за течности и газове: Доплерови и с транзитно време. Широк диапазон на приложение: напорни, безнапорни тръбопроводи и открити канали
  • Електромагнитни разходомери за течности и газове.
  • Уреди за измерване на температура: инфрачервени стационарни и преносими термометри. Термовизионни камери. Системи за непрекъснати он-лайн температурни измервания на производствени процеси. Инфрачервени скенери. Термовизионен софтуер
  • Уреди за контрол, измерване и регулиране на дебит, поток, разход, налягане, температура и други физико-химични величини